MONTER MECHATRONIK

Opis zawodu:
montuje, naprawia i konserwuje urządzenia mechatroniczne w zakresie podstawowym zgodnie z dokumentacją techniczną, posługując się specjalistycznym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową. Mechatronika łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki, automatyki hydraulicznej i pneumatycznej oraz informatyki.

Zasadnicza szkoła zawodowa przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji E.3. i E.4. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Najważniejsze przedmioty zawodowe:
podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechatroniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, pracownia urządzeń mechatronicznych.

Możliwości zatrudnienia:
w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych oraz zakładach wykorzystujących takie systemy, jako operator, monter, konserwator, pracownik działu utrzymania ruchu, pracownik serwisu sprzętu AGD.

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:
liceum ogólnokształcące dla dorosłych, kursy kwalifikacyjne, po uzyskaniu matury-wyższe uczelnie techniczne.